Informace pro oznamovatele protiprávního jednání oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

Společnost Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o. již od svého vzniku dbá na svou dobrou pověst, a proto klade důraz na čestné, zákonné, etické a transparentní jednání jak uvnitř společnosti, tak vůči zákazníkům, dodavatelům a jiným třetím osobám.

Společnost netoleruje protiprávní jednání a snaží se vždy činit vše pro to, aby byla možnost protiprávního jednání ze strany jejích zaměstnanců, statutárních orgánů a jiných osob eliminována.

Ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů a dalších platných právních norem proto společnost splňuje svou zákonnou povinnost a upravuje oznámení o možném protiprávním jednání, které lze oznamovat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. 

Příslušná osoba

Osoba určená společností Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o. k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání.

Zuzana Prypoňová
E-mail: 
[email protected]
Tel: + 420 606 415 654
Adresa pro osobní kontakt a písemné oznámení:  Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o. / Zuzana Prypoňová, Na Betonce 114/2, Praha 5 - Radotín, 15300, Česká republika.

Oznámení o možném protiprávním jednání

 Lze učinit:

a) telefonicky nebo prostřednictvím hlasové zprávy na telefonní číslo příslušné osoby určené výlučně pro tyto účely,
b) osobně při setkání s příslušnou osobou, přičemž o ústně podaném oznámení bude buď se souhlasem oznamovatele pořízena zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení, přičemž oznamovatel je oprávněn se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřit,
c) písemně příslušné osobě, takovou zásilku je třeba označit nápisem "Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby" či jiným obdobným textem ("Neotvírat, whistleblowing" apod.),
d) e-mailem zaslaným na speciální e-mailovou adresu příslušné osoby, užívané výlučně pro účely hlášení oznámení, k níž má přístup pouze příslušná osoba,
e) prostřednictvím webového formuláře na této stránce. 

Další kanály a možnosti pro podání oznámení o protiprávním jednání

Oznámení lze při splnění zákonných podmínek podat rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti a/nebo přímo u příslušného orgánu veřejné moci, tj. u Policie ČR, státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů státní správy dle jejich působnosti (např. Česká inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.).
V tomto případě oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje Ministerstvo spravedlnosti nebo jiný příslušný orgán veřejné moci.

Externí kanál pro oznamování protiprávního jednání:

Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Vyšehradská 424/16
128 10 Nové Město
Aplikace: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
E-mail: [email protected]

Ke stáhnutí kompletní: Informace pro oznamovatele protiprávního jednání oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Ski a Bike Centra Radotín s.r.o.